Podmienky použitia

 VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY


Spoločnosť Teral, s.r.o. so sídlom na adrese Juraja Závodského 61, 01004 Žilina, Slovensko, IČO 46142070, DIČ: 2023238767, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vložka číslo: 54544/L (ďalej „prevádzkovateľ“ alebo „apartmanyvtatrach.sk“ alebo „Apartmány v Tatrách“), prevádzkuje internetové servery umožňujúce vyhľadávanie ponúk ubytovania v geografickom území pohoria slovenských a poľských Tatier a okolia. Internetový portál Apartmány v Tatrách sa nachádza a prevádzkuje na nasledujúcej internetovej url adrese:


Slovenská republika – www.apartmanyvtatrach.sk

Plánujeme:
Česká republika – www.apartmanyvtatrach.cz
Poľská republika – www.apartamentytatra.pl
Maďarská republika – www.apartmanoktatry.hu
Spolková republika Nemecko – www.apartmentstatry.de
Ruská federácia – www.apartmentstatry.com/ru


1, Popis služby


Apartmány v Tatrách ponúkajú návštevníkom možnosť vyhľadávať ubytovanie v ponukách partnerských poskytovateľov ubytovania. Apartmány v Tatrách zároveň poskytujú reklamné a marketingové služby v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.


2, Registrácia ubytovania


Do systému Apartmány v Tatrách sa môžu zaregistrovať prevádzkovatelia ubytovania, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:
- ubytovanie zatiaľ nie je v systéme zaregistrované
- ubytovateľ prevádzkuje funkčné ubytovanie – napríklad apartmán, hotel, chatu, v ktorých ponúka izby na prenájom konečnému spotrebiteľovi.
- ceny prenájmu sú uvádzané v EUR vrátane DPH, , neobsahuje len miestnu daň. Cena za osobu sa môže meniť v závislosti od sezóny, preto doporučujeme vždy uviesť aj kompletný cenník.
- popisy ubytovania nesmú obsahovať reklamné texty, ale len skutočný popis daného ubytovania
- obrázky ubytovania zobrazujú len samotné ubytovania, môžu obsahovať logo ubytovania v primeranej nerušivej podobe.
Pokiaľ prevádzkovateľ ubytovacích zariadení prevádzkuje viacero ubytovaní, tieto je možné registrovať a spravovať pod jedným účtom.


3, Práva a povinnosti prevádzkovateľa ubytovania


- prevádzkovateľ ubytovania má po registrácii a schválení administrátorom z apartmanyvtatrach.sk prístup do administračného rozhrania (profil), v ktorom má možnosť editovať údaje zadané pri registrácii a tiež možnosť pristupovať k štatistikám vývoja preklikov na svoju podstránku ubytovania, objednávkam, faktúram, úhradám a geografickej možnosti zobrazovania.
- prevádzkovateľ ubytovania aktualizuje údaje zadané na stránke apartmanyvtatrach.sk pri registrácii (najmä fakturačné údaje a kontakty), pokiaľ dôjde k ich zmene
- prevádzkovateľ ubytovania sa zaväzuje k úhrade vystavených faktúr do doby ich splatnosti
- apartmanyvtatrach.sk nenesú zodpovednosť za akékoľvek právne nároky partnerov alebo tretích strán, ktoré môžu vzniknúť


4, Práva a povinnosti prevádzkovateľa portálov


- prevádzkovateľ podniká marketingové aktivity, on-line a off-line, a denne privedie na prezentačné podstránky ubytovania počet návštevníkov v množstve požadovanom prevádzkovateľmi ubytovania z krajín určených prevádzkovateľmi ubytovania.
- Prevádzkovateľ zobrazuje na podstránke ubytovania všetky a kompletné kontaktné údaje prevádzkovateľa ubytovania bez ďalšieho spoplatnenia.
- prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje partnerov tretím stranám, s výnimkou prípadov, kedy je sprístupnenie týchto údajov nevyhnutné pre vyšetrovanie alebo prevenciu trestnej činnosti, či v iných prípadoch vyžadujúcich zákonom.
- Osobné údaje partnerov sa vždy nachádzajú na serveroch, ktorý sú umiestnené geograficky na území Slovenskej republiky.
- prevádzkovateľ sa snaží zabezpečiť maximálnu funkčnosť poskytovanej služby, nezodpovedá však za škody spôsobené stratou alebo poškodením uložených informácií, prípadne útokom na internetový server
- prevádzkovateľ používa viacstupňovú ochranu proti podvodným klikom
- prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zamietnuť registráciu poskytovateľa ubytovania, prípadne nezverejniť údaje ktoré sú v rozpore so všeobecnými zmluvnými podmienkami a súvisiacimi dokumentmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, alebo sú proti záujmom prevádzkovateľa
- prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontrolovať a meniť údaje zadané prevádzkovateľom ubytovania do svojho profilu
- za porušenie všeobecných zmluvných podmienok si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zastaviť zobrazovanie dát súvisiacich s poskytovateľom ubytovania do vykonania nápravy alebo na dobu neurčitú
- Dátová internetová komunikácia v administračnom rozhraní a pri všetkých úkonoch s citlivými údajmi prevádzkovateľa ubytovania (faktúry, výzvy k platbe) je šifrovaná protokolom SSL.
- Komunikácia pri platbe za služby pomocou platobných kariet, je šifrovaná protokolom SSL, a prebieha výlučne na stránkach vydavateľov platobných kariet.


5, Cena a platobné podmienky


- registrácia ubytovania je zdarma, zobrazovanie je viazané na využitie 12 mesačného paušálu v cene 69,-€
- Doplnkové služby sú ponúkané na základe individuálnych dohôd
- prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na spoplatnenie nadštandardných služieb


6, Ukončenie poskytovania služieb


- partner je oprávnený kedykoľvek ukončiť využívanie platených alebo neplatených služieb bez udania dôvodu, s okamžitou platnosťou od doručenia oznámenia o ukončení spolupráce prevádzkovateľovi
- v prípade oznámenia o ukončení spolupráce partnera s prevádzkovateľom, má partner právo na vrátenie nevyčerpaného kreditu


7, Záverečné ustanovenia


- zmluvný vzťah medzi apartmanyvtatrach.sk a poskytovateľom ubytovania sa riadi Obchodným zákonníkom č.513/1991 Zz v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej Republiky. V prípade potencionálnych medzinárodných sporov sa použije medzinárodný dohovor Rím 1, čl. 4
- apartmanyvtatrach si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Všeobecné zmluvné podmienky (VZP) ako aj súvisiace dokumenty
- VZP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VZP
- Vykonaním registrácie poskytovateľa ubytovania na stránkach www.apartmanyvtatrach.sk alebo partnerských weboch poskytovateľ ubytovania potvrdzuje súhlas so všeobecnými zmluvnými podmienkami, a zaväzuje sa ich dodržiavať
- VZP nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.12. 2014

 

 

Vyhradzujeme si chybu v cenách, nakoľko sa ceny pobytov pravidelne menia.
Konečná cena bude potvrdená priamo ubytovacím zariadením!